• velx
EGE Haber Girişi : 21 Ağustos 2021 18:25

Bakanlığın itirazı reddedildi, Akyaka davasında karar kesinleşti !

Muğla 3. İdare Mahkemesi hazırlanan Bilirkişi Raporunu değerlendirdiktan sonra  oy birliği ile Yürütmeyi Durdurma kararı vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasal süre içinde karara itiraz hakkını kullanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlayarak askıya çıkardığı Akyaka İmar Planı Revizyonuna karşı Akyakalılar tarafından Yürütmeyi Durdurma talepli iptal davası açılmıştı.

radisson ilanı

 

Muğla 3. İdare Mahkemesi hazırlanan Bilirkişi Raporunu değerlendirdiktan sonra  oy birliği ile Yürütmeyi Durdurma kararı vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasal süre içinde karara itiraz hakkını kullanmıştı.

 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Nöbetçi Dairesince görüşülen itirazın karar metninde, “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca REDDİNE, 05/08/2021 tarihinde, kesin olarak, oy birliğiyle karar verildi” deniliyor.

 

Bundan sonra ne olacak?


MUÇEP Gökova Meclisi 18 Temmuz 2021 tarihinde Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin daha iyi korunabilmesi için geniş katılımlı bir forum düzenlemişti. Forumda Akyaka İmar Planı Revizyonunun yürütmesinin durdurulması kararı da ele alınmış ve yayınlanan sonuç bildirgesinde şu ortak görüşlere yer verilmişti:

"Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı daha fazla geciktirilmeden uygulamaya alınmalıdır.  Akyaka İmar Planı Değişikliği ancak Gökova ÖÇKB Yönetim Planı uygulamaya alındıktan sonra, onunla uyumlu olarak ve Yönetim Planı’nın tüm paydaşlarının katılımı ile şeffaflık içinde birlikte hazırlanmalıdır. Rant amacı taşıyan özelleştirmeler ve yetki devri yoluyla yerel yönetimlerin ve halkın planlama sürecinde etkisiz hale getirilmesinin önüne geçilmelidir. Özel kişi ya da işletmeler tarafından işgal edilen kıyı alanları kamulaştırılmalıdır. Bu alanlar ekolojik hassasiyetler göz önüne alınarak korunmalı ya da bu hassasiyetler çerçevesinde kamuya açık hale getirilmelidir.”

Bakanlığın Gökova ÖÇKB Yönetim Planını ne zaman uygulamaya alacağı, Akyaka imar planı revizyonunun yönetim planında belirlenen çerçeveyle uyumlu olarak hazırlanması konusunda Akyaka’dan yükselen bu taleplere karşı nasıl bir tutum alacağı merakla bekleniyor.